VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE STROJE ZNAČKY JOHN DEEREVšeobecné ustanovenia

1) Nasledovné ustanovenia pre opravy poľnohospodárskych strojov a príslušenstva platia pre

všetky činnosti vrátane poradenstva.

2) Dohody medzi zadávateľom (zákazník) a dodávateľom (autorizovaný servis) sú záväzné, keď

zadávateľ podpíše zákazkový list, ktorý obsahuje tieto podmienky. To isté platí, keď zadávateľ

dostal písomné potvrdenie zákazky s týmito podmienkami pred začatím prác.

3) Dohody odlišujúce sa od týchto podmienok majú byť zaznamenané v zákazkovom liste,

resp. v písomnom potvrdení zákazky.

4) V zákazkovom liste, resp. v písomnom potvrdení zákazky musia byť práce, ktoré sa majú vykonať,

zaznačené aspoň heslovite. Zmeny alebo rozšírenie zákazky opráv možno vykonať aj ústne

s tým, že musia byť zaznamenané aj v zákazkovom liste.

5) Za poruchy, ktoré neboli zaznamenané v zákazkovom liste alebo dodatočne nahlásené,

dodávateľ nepreberá zodpovednosť.

6) Práce spojené s opravou sa vykonajú, ak nebolo dohodnuté inak v dielni dodávateľa

(miesto plnenia).

7) V prípade, ak sa oprava vykonáva u zadávateľa, zadávateľ je povinný vytvoriť servisným technikom

dodávateľa také pracovné podmienky a priestory, ktoré zodpovedajú platným hygienickým

a bezpečnostným predpisom. Ak pracovné podmienky nespĺňajú tieto predpisy, je

dodávateľ oprávnený odmietnuť vykonanie opravy stroja.

8) Zákazka zahŕňa splnomocnenie zadávateľa zadávať subzákazky, realizovať skúšobné jazdy

a ak je to potrebné aj kontrolné jazdy.

9) Ak je pre predmet určený na opravu potrebné povolenie podľa Vyhlášky o prevádzke vozidiel

na pozemných komunikáciách, odovzdá zadávateľ dodávateľovi pri zadaní zákazky všetky

dokumenty potrebné pre prevádzku vozidla po pozemných komunikáciách.

10) Osoba uskutočňujúca úkony súvisiace s touto zákazkou v mene zadávateľa prehlasuje, že je

oprávnená na vykonávanie týchto úkonov a bola pri prevádzkovaní podniku zadávateľa poverená

týmto druhom činnosti súvisiacej s touto zákazkou. Dodávateľ koná v dobrej viere, že

osoba uskutočňujúca úkony súvisiace s touto zákazkou v mene zadávateľa je oprávnená na vykonávanie

týchto úkonov vychádzajúc z praxe vzájomných obchodných vzťahov so zadávateľom.

 

Záruka na vykonanú opravu

1) Dodávateľ na vykonané práce a použité náhradné diely v rámci zákazky poskytuje záruku

nasledovným spôsobom:

  1. a) Záručná doba na vykonané práce trvá 3 mesiace a na dodané náhradné diely 6 mesiacov

od dátumu ukončenia opravy.

  1. b) Ak zadávateľ prevezme predmet zákazky napriek vedomosti o tom, že má nejaký nedostatok,

prináleží mu nárok na záručné plnenie len vtedy, ak si ho pri prevzatí uplatní

písomnou formou.

  1. c) Zjavné nedostatky je nutné okamžite po ich zistení dodávateľovi písomne oznámiť

a presne vymedziť.

2) Dodávateľ nepreberá záruku za škody, ktoré vznikli z nasledovných dôvodov: nevhodné a neodborné

použitie, zlá agregácia resp. uvedenie do prevádzky zo strany zadávateľa alebo

tretej osoby, zmeškané technické intervaly údržby a servisné úkony, ako sú odporúčané

výrobcom, normálne opotrebovanie, najmä rýchloopotrebovateľných súčiastok, chybné alebo

nedbalé zaobchádzanie, nevhodné prevádzkové podmienky, chemické, elektronické alebo

elektrické vplyvy, pokiaľ ich nemožno dať za vinu dodávateľovi.

3) Ak zadávateľ nesúhlasí s navrhnutým rozsahom opráv daného stroja (výmena určených náhradných

dielov, postupov prác, atď.), a to aj napriek poučeniu o vzniku možných rizík, dodávateľ

nepreberá záruku za vykonané práce a dodané náhradné diely. Nesúhlas musí byť

vyjadrený písomne.

4) Dodávateľ nepreberá žiadne záruky za škody, ktoré napriek ustanoveniu v Článku Vlll. bod

č.1c neboli bezodkladne nahlásené dodávateľovi.

5) Odstránenie nedostatkov, na ktoré sa vzťahuje záručná povinnosť, sa uskutoční na náklady

dodávateľa.

6) V prípade, ak sa zadávateľ snaží opakovane uplatniť záručné plnenie a pri kontrole dodávateľom

nebol reklamovaný nedostatok zistený, zadávateľ berie na vedomie, že všetky náklady

súvisiace s týmto zisťovaním mu môžu byť účtované a vyfakturované.

7) Zadávateľ si u dodávateľa nemôže nárokovať finančnú náhradu škody za ušlý zisk, stratu času,

nepríjemnosti, stratu dopravy či akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, ktorá môže

vzniknúť zadávateľovi alebo akejkoľvek inej osobe v dôsledku chyby, na ktorú sa vzťahuje

záruka na vykonanú opravu.

 

Všeobecné záručné podmienky

POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov spoločnosťou AGROSERVIS spol. s r. o., Hadovská cesta 6, Komárno 945 01, IČO: 31 441 751, prevádzkovateľom (ďalej len ako „AGROSERVIS“ alebo „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

1. NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa,

2. AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom/ na nasledovné účely:
• ÚČTOVNÍCTVO A OBCHODNÁ AGENDA
o Účelom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov).
o Právny základ (vrátane ich poskytovanie tretím osobám): zákonná povinnosť
o Doba uchovávania: 10 rokov.

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA
o Účelom spracúvania je príprava a realizácia obchodných aktivít prevádzkovateľa.
o Právny základ: Oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom spočívajúci v práve podnikať v rozsahu predmetov činnosti zapísaných vo výpise z príslušného registra.
o Doba uchovávania: je podmienená prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj uplynutím premlčacej doby.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
o Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je vyhotovenie cenovej ponuky na vyžiadanie zakaznika.
o Právny základ: Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a vy ste zmluvnou stranou.
o Doba uchovávania: 10 rokov.

E SHOP
o Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru.
o Právny základ: Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu).
o Doba uchovávania: 10 rokov.

PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA
o Účelom spracúvania je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplaty mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na pracovisku alebo majetku prevádzkovateľa (zamestnávateľa), zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností.
o Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti, plnenie zo zmluvy, udelený súhlas prípadne oprávnený záujem
o Doba uchovávania: počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu až do dovŕšenia sedemdesiateho roku života zamestnanca (aj bývalého).

ŽIADOSTI DO ZAMESTNANIA
o Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne uzatvoriť s niektorým z uchádzačov o zamestnanie pracovnú zmluvu, príp. niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, štátnozamestnaneckú zmluvu, t. j uchádzač je úspešný, budú osobné údaje tohto uchádzača ďalej spracúvané prevádzkovateľom na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu.
o Právny základ: v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenia GDPR“).
o Doba uchovávania: po dobu 2 rokoch odo dňa doručenia životopisu a následne budú zlikvidované.

SPRÁVA REGISTRATÚRY
o Správa registratúry, vybavovanie agendy oznamovateľov protispoločenskej činnosti Účelom spracúvania je plnenie zákonných povinností a najmä vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch registratúrach o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) s plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti o zmene doplnení niektorých zákonov.
o Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti.
o Doba uchovávania: je stanovená osobitnými predpismi.

KAMEROVÝ SYSTÉM – MONITOROVANIE PRIESTOROV
o Účelom monitorovania je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch bezpečnostných incidentov.
o Právny základ: oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou osobou spočívajúci v práve na ochranu majetku, ochranu zdravia fyzických osôb a v práve vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku.
o Doba uchovávania: 15 dní.

ZASIELANIE SPRÁV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU A SPÄTNÉHO KONTAKTOVANIA
o Účelom spracúvania pria¬meho mar¬ke¬tingu je po¬nú¬kať Vám in¬for¬má¬cie o aktuálnych novinkách a pro¬duktoch, ktoré pre Vás môžu byť re¬le¬vantné a zau-jí¬mavé.
o Práv¬nym zá¬kla¬dom pre spra¬cú¬va¬nie osob¬ných úda¬jov je v tomto prí¬pade náš opráv¬nený zá¬u¬jem.
o Doba uchovávania: vaše osobné údaje bu¬deme na tento účel spra¬cú¬vať po dobu kým nezru¬šíte svoju účasť v marketingovom zozname alebo sa od¬hlá¬site zo za-sie¬la¬nia správ na účely pria¬meho mar¬ke¬tingu (ne¬ws¬let¬ter).

EVIDENCIA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
o Účelom spracúvania ako právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti.
o Doba uchovávania: 2 roky odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby

SÚDNE SPORY
o Účelom spracúvania ako aj oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.
o Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa pri plnení právnych nárokov
o Doba uchovávania: do právoplatného skončenia danej veci

3. KOMU SPOLOČNOSŤ POSYKTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Spoločnosť poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným osobám: účtovník Spoločnosti (vrátane externých), orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky Spoločnosti, audítor, advokát, spoločnosti vykonávajúcie správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní, zdravotná poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, vzdelávacie agentúry, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekt zabezpečujúci poštové služby.

4. SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.sgroservis.sk súbory piškotke len s udelením súhlasu dotknutej osoby. Súbory piškotke sú malé textové súbory pozostávajúce z číselnej rady písmen, ktoré sa pomocou webového prehliadača ukladajú na pevný disk vášho počítača dokážu jednoznačne identifikovať vašu IP adresu. Súbory piškotke využívame za účelom možnosti elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu identifikácie používateľov stránky.

5. ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Pri podujatiach, ktoré usporiadava prevádzkovateľ, dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii prevadzkovatela zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na webovom sídle prevadzkovatela a na sociálnych sieťach.
Zaznamenávanie osobných údajov sa smie vykonávať iba so súhlasom dotknutej osoby.

6. AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Osobné údaje nebudú používane na automatizovane individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNII

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

8. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail:statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok).
10. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:

Adresa: AGROSERVIS spol. s r. o., Hadovská cesta 6, Komárno 945 01
E-mail: marketing@agroservis.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.