Právne vyhlásenie   
 
1. Internetové stránky www.agroservis.sk slúžia k prezentácii produktov skupiny John Deere International a predajných stredísk Agroservis spol. s r.o., výhradného dovozcu výrobkov John Deere v Slovenskej republike. Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Agroservis spol. s r.o. Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok www.agroservis.sk osobami, ktoré sa k nim pripájajú („užívatelia“). Tieto podmienky môžu byť prevádzkovateľom kedykoľvek jednostranne zmenené.

 

2. Prevádzkovateľ je v súlade so zák. NR SR č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich a autorským právom (autorský zákon), a v znení neskorších predpisov, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Všetky autorské a priemyselné práva prevádzkovateľa Agroservis spol. s r.o., a ďalších subjektov k materiálom publikovaným na týchto stránkach sú vyhradené. Jednotlivci môžu vytvárať kópie materiálov publikovaných na týchto stránkach a vytvárať vytlačené kópie vyslovene pre osobnú potrebu a za predpokladu, že nebudú pozmenené. Vytváranie zrkadlových kópií týchto stránok je zakázané.

 

3. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do technickej podstaty, či obsahu stránok. Porušenie tohto zákazu môže byť sankciované podľa platných predpisov o právach k duševnému vlastníctvu, ako aj trestnoprávnych a ďalších predpisov.

 

4. Informácie zverejnené na stránkach nie sú pre prevádzkovateľa, predajné strediská Agroservis spol. s r.o. ani iný subjekt tam uvedený záväzné, na základe uvedeného netvoria záväznú ponuku alebo návrh na uzatvorenie zmluvy, ani keby mali podobné náležitosti v zmysle zákona. Informácie zverejnené na stránkach môžu obsahovať nepresnosti. Každú informáciu nachádzajúcu sa na stránkach je pre overenie správnosti a presnosti potrebné overiť u Agroservis spol. s r.o., alebo príslušného predajcu. Niektoré z informácií publikovaných na stránkach mohli byť prevádzkovateľom prevzaté z iných zdrojov, ktoré prevádzkovateľ pokladá za dôveryhodné. Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť takto prevzatých informácií. Na stránkach sa môžu nachádzať odkazy na internetové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k týmto internetovým stránkam tretích strán a ich obsahu, ani neposkytuje žiadne záruky na materiály, informácie a odkazy umiestnené na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ oprávňuje iných prevádzkovateľov iných serverov k vytváraniu odkazov na tieto stránky. U odkazov zo stránok tretích subjektov však nesmú byť uvádzané žiadne nepravdivé a zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi, alebo o predajných strediskách a ani žiadne informácie, ktoré by vytvárali mylný dojem o ich produktoch a službách.

 

5. Tieto stránky sú určené prevažne pre potrebu a použitie Agroservis spol. s r.o., a jeho predajcov, zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek a akokoľvek stránky meniť a doplňovať. Všetky popisované stránky alebo služby v rámci www.agroservis.sk nemusia byť zakaždým dostupné. Agroservis, spol. s r.o., ani predajné strediská spoločnosti Agroservis spol. s r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za chyby alebo chýbajúce informácie na stránkach.

 

 

Dňa  23.7.2010              
Agroservis spol. s r.o.