Stratégia ochrany súkromia  

 

Prístup na uvedené stránky môže byť zo strany prevádzkovateľa úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zabránil akejkoľvek ujme osoby, ktorej sa údaje týkajú.

 

Užívateľ môže byť pri použití stránok požiadaný aj o priame zadanie svojich osobných údajov. V takomto prípade zadaním údajov udelí svoj súhlas s ich použitím správcovi osobných údajov, ktorým môže byť prevádzkovateľ alebo niektoré z predajných stredísk skupiny Agroservis spol. s r.o.

 

Osobné údaje môžu byť použité výhradne za účelom, ktorý je na stránkach uvedený. Užívateľ môže svoj súhlas s použitím osobných údajov vziať späť v režime stanovenom platnými právnymi predpismi. Stránky prevádzkovateľa môžu byť monitorované nástrojom pre sledovanie návštevnosti, vrátane získavania anonymných štatistických informácií umožňujúcich vyhodnotiť dielčie parametre využívania internetových stránok a celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

 

Stránky www.agroservis.sk môžu obsahovať informácie, ktoré sú z internetovej stránky ukladané na pevný disk počítača užívateľa („cookies“). Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie o užívateľovi, ktoré užívateľovi uľahčia ich ďalšie používanie. Regulácia použitia cookies závisí na užívateľovi. Ak zablokuje užívateľ všetky použitia a ukladanie cookies, je možné, že nebude môcť využívať niektoré funkcie týchto stránok.