fbpx

Nepodceňujme poškodené zrná pri zbere

Pri zbere obilnín a práci obilného kombajnu je dôležité si uvedomiť, že pracujeme s biologickým materiálom, ktorého vlastnosti sa v priebehu zberaného dňa môžu meniť. Vzhľadom na to, že táto zmena môže negatívne ovplyvňovať kvalitu práce, je potrebné včas reagovať na tieto zmeny. Pasivita v tomto smere sa okamžite prejaví, a to formou zvýšených strát alebo poškodením zrna.

Poskodenia zrna

Väčšina poľnohospodárov nevenuje poškodeným zrnám toľko pozornosti, akú by si táto problematika zaslúžila. Poškodené zrná mnohokrát sú na prvý pohľad ťažko viditeľné, a preto je ťažké odhadnúť ich množstvo. Začína to letmým pohľadom na hrsť zrniek v dlani, a rovnako tak ľahké je prehliadnuť poškodené zrná cez okno v zásobníku zrna. Tieto straty sú teda viacmenej prehľadané a to vzhľadom k tomu, že takto stratený materiál s narušenou klíčivosťou nemožno identifikovať ani v podobe vzídeného výdrolu. A to je presne dôvod, prečo stojí za to pozrieť sa na túto problematiku  podrobnejšie.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k zníženiu poškodenia. Okrem typu plodiny a odrodovej skladby je to najmä systém mlátenia. Výskumy v tejto oblasti ukazujú, že koncepty mlátiacich systémov ako aj nastavenie majú priamy vplyv na množstvo poškodených zŕn. Okrem toho poškodené zrná môžu znižovať hektolitrovú hmotnosť, pri osivovom materiáli znižujú potenciál klíčenia a pri skladovaných zásobách zvyšujú citlivosť voči plesňovým chorobám, čo môže mať vplyv na vôňu a chuť.

kombájn serie T

Na stupeň poškodenia majú okrem spomínanej odrodovej skladby vplyv aj okamžité agrofyzikálne vlastnosti zrna, ktoré v závislosti od podmienok zberu sa môžu v priebehu dňa meniť. V nadväznosti na meniace sa podmienky zberu a pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov, je potrebné aby sa zmeny nastavenia stroja vykonávali niekoľkokrát denne, čím sa výrazne znížiť percento poškodených zŕn

Experimenty

Experimenty ukazujú, že pomer poškodených zŕn môže byť približne 1:1. Inými slovami povedané, ak má kombajn podiel poškodených zŕn v zásobníku zrna napr. 2 %, znamená to, že rovnaké množstvo poškodeného zrna „vyletelo“ aj z kombajnu na pole. Ak by sme percento poškodeného zrna dokázali znížiť o 1 %, tak pri zbere napr. 500 ha pšenice, úrode 8 t/ha a cenovej relácií 160 Eur/t, to predstavuje 6400 Eur. Z tohto dôvodu je pochopiteľné, že uvedená problematika si zaslúži oveľa viac pozornosti, pričom treba povedať, že riešenie existuje.

Konštrukcia mlátiaceho ústrojenstvo je pre množstvo poškodených zŕn veľmi dôležitá, čo preukázali aj porovnávacie experimenty vykonané poradenskou firmou Feiffer Consult. Pri pokusoch zaoberajúcich sa poškodením zŕn boli porovnané tri koncepcie kombajnov – axiálne, hybridné a vytriasadlové.

U vytriasadlových kombajnov vykonáva všetky procesy mlátenia tangenciálny mlátiaci bubon. Separačný bubon (ak je k dispozícii) alebo vytriasadla vykonávajú iba oddelenie zostávajúceho zrna.

Hybridné kombajny fungujú na podobnom princípe ako vytriasadlové: sú vybavené tiež tangenciálnym mlátiacim bubnom, pričom separáciu zabezpečuje jeden alebo dva rotory.

Axiálne kombajny majú jeden alebo dva rotory, ktoré pri mlátení využívajú princíp trenia. Mlátený materiál sa niekoľkokrát pretočí rotorom, pričom zrna sú jemným spôsobom oddelené od zvyšku rastliny.

Porovnávacie testy ukázali, že obilný kombajn s axiálnym systémom mlátenia a separácie dosiahol z pohľadu poškodenia najlepšie výsledky. Mlátiaci systém v hybridných a vytriasadlových kombajnoch je agresívnejší, čo môže pri nesprávnom nastavení a zaťažení spôsobovať nad rámec nežiaduce poškodenie.

Axiálne kombajny John Deere S700 zberajú ako v rukavičkách

Axiálne kombajny od spoločnosti John Deere mlátia obzvlášť šetrným spôsobom, čo má za následok veľmi nízke percento poškodených zŕn. Axiálne mlátenie a separácia je založená na neustále sa opakujúcom procese mlátenia a separácie bez náhlej zmeny toku materiálu, pri ktorom sa zrno veľmi ľahko oddeľuje vytieraním z klasov. Veľký priemer rotora umožňuje pracovať pri nízkych otáčkach, čo má pozitívny vplyv na šetrné mlátenie, pričom vysoká odstredivá sila na vonkajšej strane rotora poskytuje vysokú separačnú schopnosť. Výskum ukázal, že pri kombajnoch S série, neprekračuje výskyt poškodených zŕn 1 %.

Meranie poškodenie zrna

Vďaka automatizačným systémom sa z uvedených kombajnov stavajú automatické kombajny, ktoré umožňujú obsluhe prispôsobiť nastavenie na požadovanú úroveň výkonu a tiež spĺňať požiadavky kvality práce. Okrem strát, kvality slamy a čistoty zrna to zahŕňa aj úroveň poškodenia zŕn. Kombajn po nastavení automaticky udržuje požadovanú kvalitu práce počas celého dňa bez potreby bežného manuálneho nastavovania. To dáva poľnohospodárom istotu, že ich zber bude maximálne efektívny, bez ohľadu na to, ktorý vodič je na kombajne. Vďaka tomuto systému je možné dosiahnuť maximálnu výkonnosť pri dodržaní stanovených cieľov kvality zrná, a to všetko bez nutnosti zásahu obsluhy.

Kombajny  John Deere T série – koncept pre minimálne poškodenie zrna

U tangenciálnych kombajnov, na rozdiel od kombajnov axiálnych, prechádza zrno mlátiacim košom iba raz. V dôsledku toho musí obsluha nájsť priesečník medzi výkonnosťou a mierou poškodeného zrna.

Kombajny John Deere radu T sú dôkazom toho, že aj vytriasadlové kombajny môžu byť veľmi šetrné k zrnu. Ich premyslená konštrukcia a tok hmoty cez mlátiaci a separačný mechanizmus zaistí, že aj pri vysokej výkonnosti možno udržať minimálne poškodenie zrna.

Charakteristické vlastnosti ako priemer mlátiaceho bubon, počet mlátiek, unikátny tok materiálu alebo konštrukcia mlátiaceho koša vedú k veľmi nízkej miere poškodených zŕn.

Kombajn T670i

Mlátiaci bubon s priemerom 660 mm disponuje veľkým uhlom opásania čo zabezpečuje, že minimálne 3 mlátiace lišty z celkového počtu 10 sú neustále v kontakte s košom. Tým sa proces mlátenia v princípe veľmi približuje ku kombajnom  s axiálnou koncepciou, kde mlátenie prebieha formou vytierania.

Plocha mlátiaceho a separačného koša pri kombajnoch radu T ponúka ten správny výkon a s 3,3 resp. 4,0 m2 dosahuje najväčšiu hodnotu.

Ďalšia veľká výhoda T- série v porovnaní s konkurenčnými systémami je v tom, že tok materiálu je hladší, bez prudkých zmien a zbytočnej veľkej agresivity. To je výhodné ako pre kvalitu zrna tak i pre slamu, pričom uvedený systém vyžaduje menej energie a tým pádom dosahuje aj nižšiu spotrebu paliva na hektár. Uvedené slova vedia potvrdiť aj desiatky spokojných zákazníkov, ktorí na základe vlastného porovnávania zistili, že zber sa dá robiť aj efektívnejšie.

Pridaj komentárĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this